Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji uzupe��niaj��cej

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,

na rok szkolny 2022/2023.

 

Postępowanie uzupełniające*

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie na stronie naborowej
wykazu wolnych miejsc.

09 maja
godz. 9:00

Składanie "Wniosku o przyjęcie dziecka
do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa", bezpośrednio do dyrektora szkoły.

Dopuszcza się złożenie wniosku
wraz z oświadczeniami
w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły. Wniosek dostępny w placówce lub
na stronie naborowej w dokumentach do pobrania.

09 maja
godz. 9:00

12 maja
godz.15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

13 maja
godz. 9:00

13 maja
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.


16 maja
godz. 12:00

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

16 maja
godz. 12:00

17 maja
godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

18 maja
godz. 12:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 18 maja
godz. 12:00

Opublikowanie na stronie naborowej
wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia
godz. 9:00

* Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole.


Zarządzenie Nr 3056/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2022 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;